We create all premium product and made to order

ร่ม

 

 ร่มพับ  ปลอก  โครง  100-300 คัน  301-500 คัน  501-1,000 คัน 1,001-3,000 คัน  3,001-5,000 คัน
 ร่มพับ 2 ตอน (มือเปิด)   PVC   โลหะ 115 110 105 100 90
 ร่มพับ 2 ตอน (ออโต้)   PVC   โลหะ 125 120 115 110 100
 ร่มพับ 3 ตอน (มือเปิด) ผ้า  โลหะ 140 130 120 115 110
 ร่มพับ 3 ตอน (ออโต้) ผ้า  โลหะ 220 210 205 200 190
 ร่มพับ 3 ตอน (6 ก้าน)(มือเปิด) ผ้า  โลหะ 175 165 160 155 150

 

 

ร่มตอนเดียว ปลอก โครง  100-300 คัน  301-500 คัน 501-1,000 คัน 1,001-3,000 คัน 3,001-5,000 คัน
 ร่ม 16 นิ้ว   PVC   โลหะ 115 110 105 100 90
 ร่ม 22 นิ้ว   PVC   โลหะ 120 115 110 100 95
 ร่ม 24 นิ้ว   PVC   โลหะ 135 125 115 110 105
 ร่ม 24 นิ้ว   PVC  โครงไม้ทั้งคัน 185 180 175 170 165
 ร่ม 27 นิ้ว (ออโต้)   PVC  โลหะ 195 185 180 175 165

 

 

ร่มกอล์ฟ ปลอก โครง 100-300 คัน  301-500 คัน  501-1,000 คัน 1,001-3,000 คัน  3,001-5,000 คัน
 ร่ม 30 นิ้ว (ชั้นเดียว) PVC    โลหะ 195 190 180 175 165
 ร่ม 24 นิ้ว (ชั้นเดียว) ผ้า  ไฟเบอร์ 225 220 210 200 190
 ร่ม 24 นิ้ว (2 ชั้น) ผ้า  ไฟเบอร์ 310 305 300 295 285

ราคานี้ยังไม่รวมค่าสกรีน สกรีนสีละ 10 บาท

ค่าบล็อกสกรีนต่อสี บล็อกละ 500 บาท